Reglementen en Spelregels 7 tegen 7 competitie (35+)

Seizoen 2018-2019

 1. Spelersaantal

Er wordt 7 tegen 7 gespeeld. Een complete ploeg in het veld bestaat uit een doelman en zes veldspelers. Het minimum aantal spelers is vijf inclusief doelman.

 

 1. Leeftijd

Spelers die de leeftijd van 35 jaar bereiken tijdens het betreffende seizoen mogen deelnemen aan de 7 tegen 7 competitie. Dispensatie is alléén mogelijk na goedkeuring van de organisatie.

 

 1. Lidmaatschap

Een BFC lidmaatschap (€ 95,- per jaar of in combinatie met recreatie zondagochtend voetbal € 175,-) is vereist om deel te kunnen nemen aan de 7 tegen 7 competitie. Voor inschrijving van nieuwe leden/spelers dient het ‘Aanmeldingsformulier lidmaatschap’ online via de website van BFC (www.bfc-bussum.nl/aanmeldingsformulier-bfc/) te worden ingevuld met kennisgeving per mail aan de coördinator (7×7@bfc-bussum.nl). Worden er spelers opgesteld die géén lid zijn van BFC 7 tegen 7 dan zal bij waarneming door de organisatie of overige deelnemers de gespeelde wedstrijd omgezet worden in een reglementaire 3-0 nederlaag voor het overtredende team, alsook één strafpunt in mindering worden gebracht.

 

 1. Spelerslijst

Jaarlijks dienen de teamleiders vóór aanvang van de nieuwe competitieronde, doch uiterlijk 1 september van het betreffende jaar hun teamopgave per mail in te leveren bij de coördinator (7×7@bfc-bussum. Op de spelerslijst staat per deelnemer de voor-, achternaam vermeld. Alle teams zullen met de opgegeven deelnemers op de website van BFC bekend worden gemaakt. Bij twijfel over de leeftijd kan door de organisatie om een geldig legitimatiebewijs gevraagd worden.

 

 1. Kleding

Elk team is verplicht te spelen in uniforme sportkleding. Bij nagenoeg identieke tenues zorgt het eerstgenoemde team voor een afwijkend shirt (of hesje). Spelers die in een afwijkend tenue op het speelveld verschijnen zijn niet speelgerechtigd om aan de wedstrijd deel te nemen.

 

 1. Wedstrijdduur

De duur van één wedstrijd in de standaardcompetitie is 2 x 30 minuten, met 7,5 minuut rustpauze. De competitiewedstrijden zullen om 19.30 uur, 20.00 uur of 20.45 uur  (bij een dubbel wedstrijdprogramma 19.30 uur en 20.45 uur)  aanvangen.

 

 1. Veldafmeting

Half voetbalveld.

 

 1. Doel

De (E- F-pupillen) doelen zijn voorzien van een doelnet en hebben een voorkeursafmeting van 5 x 2 meter.

 

 1. Scheidsrechter

De wedstrijden worden geleid door een door de organisatie aangestelde scheidsrechter.

 

 1. Spelregels

De spelregels voor veldvoetbal worden gehanteerd. Zo mag de keeper de bal na een opzettelijke terugspeelbal niet met zijn handen of armen aanraken. Indien dit toch gebeurt dan volgt een directe vrije schop op de plaats van de overtreding. Wel zijn er een paar uitzonderingen:

 • De aftrap begint of wordt na een doelpunt hervat in het midden van het speelveld. De tegenstander moet een afstand van minimaal 8 meter in acht nemen.
 • Achterballen mogen door de doelman in het spel worden gebracht door middel van werpen of uit de handen schieten. Hinderen van de doelman is niet toegestaan.
 • Buitenspel is niet van toepassing.
 • Slidings zijn niet toegestaan.
 • Wordt er binnen de buitenste lijn van de 16 meter hands door een veldspeler gemaakt, dan dient dit bestraft te worden met een strafschop.
 • Bij een strafschop bedraagt de afstand tussen doellijn en penaltystip 8 meter. Alle overtredingen worden bestraft met een directe vrije schop, waarbij de tegenstanders op een minimale afstand van 8 meter staan.
 • Er mag onbeperkt worden gewisseld bij de middenlijn.
 • Wordt er een overtreding gemaakt die onregelmentair is dan is het aan de scheidsrechter om de betreffende speler te laten wisselen voor 5 minuten (er mag dan wel een andere speler in). De scheidsrechter kan tevens beslissen dat de betreffende speler vanwege de ernst van de overtreding niet meer mag terugkeren in de wedstrijd.

 

 1. Competitie

Er wordt gespeeld in vier verschillende competities, te weten de “FREEROAD Eredivisie”, “GATORADE Eerste Divisie”, “PVM NOTARISSEN Tweede Divisie” en Derde Divisie. De vrijdagavond is de vaste speelavond. Nieuwe teams stromen in de “Derde Divisie” in. De eindstand na de reguliere competitie bepaalt of je promoveert of degradeert, dan wel of je je Kampioen mag noemen. Vanuit de Eredivisie degradeert het laatste team en speelt de nummer voorlaatst een promotie/degradatie wedstrijd tegen de nummer twee uit de Eerste Divisie en vanuit de Eerste Divisie degraderen de laatste twee teams en promoveert de Kampioen. Vanuit de Tweede Divisie promoveren de nummers één en twee en degraderen de laatste twee teams en vanuit de Derde Divisie promoveren de eerste twee teams.

 

 1. Gelijke stand in de poule

Wanneer twee ploegen gelijk eindigen in hun competitie, dan zijn de volgende uitgangspunten op onderstaande volgorde doorslaggevend:

 • Het doelsaldo.
 • Het onderlinge resultaat.
 • Het aantal gescoorde doelpunten.
 • Levert dit geen winnaar op, dan brengen vijf strafschoppen de beslissing, waarna indien nodig nog om en om een strafschop genomen wordt totdat er een beslissing valt.

 

 1. Gastspelers

Ieder team mag per wedstrijd maximaal 2 gastspelers opstellen die afkomstig zijn uit een ander team deelnemend aan de BFC 7 tegen 7 competitie. Voor een zuiver competitieverloop geldt dat bij teams uit de Eredivisie alléén gastspelers uit de Eerste-, Tweede en Derde Divisie mogen invallen. Teams uit de Eerste-, Tweede en Derde Divisie mogen spelers van elkaar inlenen uitgezonderd spelers van de Eredivisie (A-categorie). Worden er meer dan 2 gastspelers opgesteld, of houdt men zich niet aan deze regels dan zal bij waarneming door de organisatie of overige deelnemers de gespeelde wedstrijd omgezet worden in een reglementaire 3-0 nederlaag voor het overtredende team, alsook één strafpunt in mindering  worden gebracht. De overtredende speler zal per direct voor één wedstrijd worden geschorst totdat zijn eigen team één competitiewedstrijd gespeeld heeft.

 

 1. Niet op komen dagen

Indien een tegenstander niet op komt dagen zonder zich te hebben afgemeld bij de organisatie (7×7@bfc-bussum.nl), dan wordt als uitslag een reglementaire 3-0 nederlaag gehanteerd, alsook één  strafpunt in mindering worden gebracht.

 

 1. Géén uitstel van wedstrijden

Het gehele wedstrijdprogramma van onze 7X7 competitie wordt zorgvuldig om alle schoolvakanties heen gepland. Wanneer spelerstekorten dreigen kan een beroep worden gedaan op (maximaal 2) gastspelers. De organisatie meent hierdoor voldoende randvoorwaarden te hebben gecreëerd om alle wedstrijden op het vastgestelde tijdstip te laten plaatsvinden, uitstel van wedstrijden is daarom ook niet mogelijk. We hopen dat teams zich realiseren dat bij ‘niet op komen dagen’ vooral de tegenstander wordt gedupeerd. De uitslag zal in dergelijke gevallen dan ook in een reglementaire 3-0 nederlaag voor het overtredende team worden omgezet,  alsook één strafpunt in mindering  worden gebracht.

 

 1. Staken van een wedstrijd 

De partij die verantwoordelijk is voor het staken van een wedstrijd zal deze wedstrijd reglementair met 3-0 verliezen, alsook één strafpunt in mindering worden gebracht. Een team dat tweemaal in het lopende seizoen verantwoordelijk is gesteld voor het staken van een wedstrijd, zal met onmiddellijke ingang uit de competitie worden gehaald. Spelers die tweemaal verantwoordelijk zijn voor het staken van een wedstrijd mogen niet meer in de 7×7 competitie uitkomen.

 

 1. Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap moet altijd schriftelijk gebeuren. Je kunt het document (downloaden via BFC website) per mail toesturen aan de coördinator (7×7@bfc-bussum.nl). Je ontvangt van de ledenadministratie een bevestiging. De opzegging dient na afloop van het seizoen, (uiterlijk 31 mei 2019), bij ons binnen te zijn. Na deze datum is er 1 jaar contributie verschuldigd. 

 

 1. Teamleider / Aanvoerder

Elk deelnemend team aan de 7 tegen 7 competitie kent één teamleider/aanvoerder die als zodanig bekend is bij de coördinator. Naast het contactpersoonschap is de primaire taak van de teamleider dat het team kan voetballen (dus voldoende spelers, juiste tijd en plaats aanwezig). De aanvoerder ziet er op toe dat zijn team zich te allen tijde correct gedraagt ten opzichte van scheidsrechters en/of tegenstanders en het reglement/de spelregels worden nageleefd. Ook draagt hij er zorg voor dat de kleedkamer zo schoon mogelijk wordt achtergelaten en dat de sleutel wordt teruggehangen in de commissiekamer.

 

In gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist de organisatie!

 

 

Reglementen en Spelregels 7 tegen 7 competitie (35+) Seizoen 2018-2019 als PDF