Reglementen

Reglementen en Spelregels 7 tegen 7 competitie (35+)

Seizoen 2017-2018

1. Spelersaantal

Er wordt 7 tegen 7 gespeeld. Een complete ploeg in het veld bestaat uit een doelman en zes veldspelers. Het minimum aantal spelers is vijf inclusief doelman.

2. Leeftijd

Spelers die de leeftijd van 35 jaar bereiken tijdens het betreffende seizoen mogen deelnemen aan de 7 tegen 7 competitie. Dispensatie is alléén mogelijk na goedkeuring van de organisatie.

3. Lidmaatschap

Een BFC lidmaatschap (€ 95,- per jaar of in combinatie met recreatie zondagochtend voetbal € 175,-) is vereist om deel te kunnen nemen aan de 7 tegen 7 competitie. Het inschrijven van nieuwe leden dient uitsluitend per mail te geschieden bij de wedstrijdcoördinator (7×7@bfc-bussum.nl). Hiertoe is het ‘Aanmeldingsformulier lidmaatschap’ vanaf de BFC website te downloaden. Worden er spelers opgesteld die géén lid zijn van BFC 7 tegen 7 dan zal bij waarneming door de organisatie of overige deelnemers de gespeelde wedstrijd omgezet worden in een reglementaire 3-0 nederlaag voor het overtredende team, alsook één extra strafpunt in mindering worden gebracht.

4. Spelerslijst

Jaarlijks dienen de teamleiders vóór aanvang van de nieuwe competitieronde, doch uiterlijk 25 augustus hun spelerslijsten per mail in te leveren bij de wedstrijdcoördinator. Op de spelerslijst staat per deelnemer de voor-, achternaam vermeld. Alle teams zullen met de opgegeven deelnemers op de website van BFC bekend worden gemaakt. Bij twijfel over de leeftijd kan door de organisatie om een geldig legitimatiebewijs gevraagd worden.

5. Kleding

Elk team is verplicht te spelen in uniforme sportkleding. Bij nagenoeg identieke tenues zorgt het eerstgenoemde team voor een afwijkend shirt (of hesje).

6. Wedstrijdduur

De duur van één wedstrijd in de standaardcompetitie is 2 x 30 minuten, met (maximaal) 7,5 minuut rustpauze. De competitiewedstrijden zullen om 20.00 uur (bij een dubbel wedstrijdprogramma 19.15 uur en 20.30 uur)  aanvangen.

7. Veldafmeting

Half voetbalveld.

8. Doel

De (E- F-pupillen) doelen zijn voorzien van een doelnet en hebben een voorkeursafmeting van 5 x 2 meter.

9. Scheidsrechter

De wedstrijden worden geleid door een door de organisatie aangestelde scheidsrechter.

10. Spelregels

De spelregels voor veldvoetbal worden gehanteerd. Zo mag de keeper de bal na een opzettelijke terugspeelbal niet met zijn handen of armen aanraken. Indien dit toch gebeurt dan volgt een directe vrije schop op de plaats van de overtreding. Wel zijn er een paar uitzonderingen:

 • De aftrap begint of wordt na een doelpunt hervat in het midden van het speelveld. De tegenstander moet een afstand van minimaal 5 meter in acht nemen.
 • Bij een uitbal wordt de ingooi vervangen door een indirecte intrap.  
 • Achterballen mogen door de doelman in het spel worden gebracht door middel van werpen of uit de handen schieten. Hinderen van de doelman is niet toegestaan.
 • Buitenspel is niet van toepassing.
 • Slidings zijn niet toegestaan.
 • Wordt er binnen de buitenste lijn van de 16 meter hands door een veldspeler gemaakt, dan dient dit bestraft te worden met een strafschop.
 • Bij een strafschop bedraagt de afstand tussen doellijn en penaltystip 8 meter. Alle overtredingen worden bestraft met een directe vrije schop, waarbij de tegenstanders op een minimale afstand van 8 meter staan.
 • Er mag onbeperkt worden gewisseld bij de middenlijn.
 • Wordt er een overtreding gemaakt die niet door de beugel kan, dan is het aan de scheidsrechter om de betreffende speler te laten wisselen voor 5 minuten (er mag dan wel een andere speler in). De scheidsrechter kan tevens beslissen dat de betreffende speler vanwege de ernst van de overtreding niet meer mag terugkeren in de wedstrijd.

11. Competitie

Er wordt gespeeld in drie verschillende competities, te weten de “Hocras Eredivisie”, “Hocras Eerste Divisie” en de “Hocras Tweede Divisie”. De vrijdagavond is de vaste speelavond. Nieuwe teams stromen in de “Hocras Tweede Divisie” in. De eindstand na de reguliere competitie bepaalt of je promoveert of degradeert, dan wel of je je Kampioen mag noemen. Vanuit de Eredivisie degradeert het laatste team en vanuit de Eerste Divisie degraderen de laatste twee teams en promoveert de Kampioen. Vanuit de Tweede Divisie promoveren de nummers één en twee.

12. Gelijke stand in de poule

Wanneer twee ploegen gelijk eindigen in hun competitie, dan zijn de volgende uitgangspunten op onderstaande volgorde doorslaggevend:

 • Het doelsaldo.
 • Het onderlinge resultaat.
 • Het aantal gescoorde doelpunten.
 • Levert dit geen winnaar op, dan brengen vijf strafschoppen de beslissing, waarna indien nodig nog om en om een strafschop genomen wordt totdat er een beslissing valt.

13. Gastspelers

Ieder team mag per wedstrijd maximaal 2 gastspelers opstellen die afkomstig zijn uit een ander team deelnemend aan de BFC 7 tegen 7 competitie. Voor een zuiver competitieverloop geldt dat bij teams uit de Eredivisie alléén gastspelers uit de Eerste- en Tweede Divisie mogen invallen, bij teams uit de Eerste Divisie alléén uit de Tweede Divisie, en bij teams uit de Tweede Divisie alléén uit de Eerste Divisie. Worden er meer dan 2 gastspelers opgesteld, of houdt men zich niet aan deze regels dan zal bij waarneming door de organisatie of overige deelnemers de gespeelde wedstrijd omgezet worden in een reglementaire 3-0 nederlaag voor het overtredende team, alsook één extra strafpunt in mindering  worden gebracht.

14. Niet op komen dagen

Indien een tegenstander niet op komt dagen zonder zich te hebben afgemeld bij de organisatie (7×7@bfc-bussum.nl), dan wordt als uitslag een reglementaire 3-0 nederlaag gehanteerd, alsook één extra strafpunt in mindering worden gebracht.

15. Géén uitstel van wedstrijden

Het gehele wedstrijdprogramma van onze 7X7 competitie wordt zorgvuldig om alle schoolvakanties heen gepland. Wanneer spelerstekorten dreigen kan een beroep worden gedaan op (maximaal 2) gastspelers. De organisatie meent hierdoor voldoende randvoorwaarden te hebben gecreëerd om alle wedstrijden op het vastgestelde tijdstip te laten plaatsvinden, uitstel van wedstrijden is daarom ook niet mogelijk. We hopen dat teams zich realiseren dat bij ‘niet op komen dagen’ vooral de tegenstander wordt gedupeerd. De uitslag zal in dergelijke gevallen dan ook in een reglementaire 3-0 nederlaag voor het overtredende team worden omgezet,  alsook één extra strafpunt in mindering  worden gebracht.

16. Staken van een wedstrijd

De partij die verantwoordelijk is voor het staken van een wedstrijd zal deze wedstrijd regelmentair met 3-0 verliezen, alsook één extra strafpunt in mindering worden gebracht. Een team dat tweemaal in het lopende seizoen verantwoordelijk is gesteld voor het staken van een wedstrijd, zal met onmiddellijke ingang uit de competitie worden gehaald. Spelers die tweemaal verantwoordelijk zijn voor het staken van een wedstrijd mogen niet meer in de 7×7 competitie uitkomen. 

17. Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap moet altijd schriftelijk gebeuren. Je kunt het document (downloaden via BFC website) per mail toesturen aan de wedstrijdcoördinator (7×7@bfc-bussum.nl). Je ontvangt van de ledenadministratie een bevestiging. De opzegging dient na afloop van het seizoen, (uiterlijk 7 juli 2018), bij ons binnen te zijn. Na deze datum is er 1 jaar contributie verschuldigd.

18. Teamleider

Elk deelnemend team aan de 7 tegen 7 competitie kent één teamleider die als zodanig bekend is bij de wedstrijdcoördinator. Naast het contactpersoonschap is de primaire taak van de teamleider dat het team kan voetballen (dus voldoende spelers, juiste tijd en plaats aanwezig). De teamleider ziet er op toe dat zijn team zich te allen tijde correct gedraagt ten opzichte van scheidsrechters en/of tegenstanders. Ook draagt hij er zorg voor dat de kleedkamer zo schoon mogelijk wordt achtergelaten en dat de sleutel wordt teruggehangen in de commissiekamer.

In gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist de organisatie!