Ledenvergadering: kom allemaal!

Uitnodiging voor de ledenvergadering BFC op maandag 10 oktober 2011 om 20.00 uur

Het bestuur van BFC nodigt alle leden van BFC c.q. ouders/verzorgers van jeugdleden uit voor de 91ste ledenvergadering van BFC op maandag 10 oktober 2011. De aanvang van de vergadering is 20.00 uur. De vergadering vindt plaats in de kantine van BFC. Komt allen!

Hieronder de agenda van de ledenvergadering. Het jaarverslag is gereed. Geïnteresseerden kunnen vanaf woensdag 28 september een papieren exemplaar afhalen bij Herman Anderson.

 

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen van de 90ste Algemene Ledenvergadering
 3. Jaarverslag Voetbalzaken
 4. Jaarverslag Jeugdafdeling
 5. Jaarverslag Seniorenafdeling
 6. Jaarverslag Dames- en meidenvoetbal
 7. Jaarverslag  Futsalafdeling
 8. Jaarverslag Kantine
 9. Jaarverslag Velden en Onderhoud
 10. Jaarverslag Commerciële zaken
 11. Jaarverslag Secretaris
 12. Financiële verslaglegging 2010-2011
 13. Toelichting op de kascommissie en verslag van de kascommissie
 14. Begroting 2011-2012 en voorstel contributie 2012-2013
 15. Bestuursamenstelling 2011-2012
  1. Aftredend zijn: Ton Flierman (voorzitter), is niet herkiesbaar
  2. Bastiaan Fontein (bestuurslid commerciële zaken), niet herkiesbaar
  3. Tussentijds treden af: Dick Visser (als penningmeester) en Erik Franssen (algemeen bestuurslid). Erik Franssen is niet herkiesbaar.
  4. Het bestuur stelt voor om de volgende bestuursleden te benoemen:
   1. i.     Dick Visser: Voorzitter
   2. ii.     Gert Olthof: Penningmeester
   3. iii.     Charles Karsters: Commerciële Zaken en Seniorenzaken
   4. iv.     Patrick Rinck: Velden en Onderhoud
 16. Verkiezing leden van de Kascommissie

Er dienen twee nieuwe leden van de kascommissie, alsmede één vervangend lid te worden benoemd vanuit en door de leden.

 1. Rondvraag
 2. Sluiting