Interview Gooi-en Eemlander met Sonny Hulst

Onderstaand een interview dat Olga Lundgren van de Gooi- en Eemlander had met Hoofd Keepertrainer Sonny Hulst.

Meisjes zien het, jongens doen het

„Ik heb een ver­sla­ving en dat is voet­bal. Ik ben in het trai­nings­ge­deel­te ge­do­ken na mijn bles­su­res. Dan merk je dat je je pas­sie met kin­de­ren kan de­len. Heel mooi als je ze be­ter ziet wor­den.”

De der­tig­ja­ri­ge Son­ny Hulst, die zelf heeft ge­keept bij Om­ni­world in de jeugd en bij di­ver­se ama­teur­clubs, is de op­rich­ter van de Go­al­kee­pers Aca­de­my en ac­tief als hoofd kee­pers bij BFC in Bus­sum. Dit sei­zoen is hij ge­vraagd door Ste­fan Post­ma van FC Utrecht om sta­ge te ko­men lo­pen. Op dit mo­ment doet Hulst daar de on­der­bouw, spe­lers on­der 9 en 10 jaar.

Sinds kort is hij ook aan de slag met de meis­jes­teams bij de KNVB. „Ik kreeg een bel­le­tje of ik op ge­sprek wil­den ko­men. Met San­der Lui­ten van de KNVB ge­spro­ken. We za­ten op één lijn. Sinds 1 ja­nu­a­ri ben ik kee­pers­trai­ner van de meis­jes­ta­len­ten­teams on­der 12 tot en met 15 jaar, in West. Meis­jes, die ze wil­len op­lei­den voor het Ne­der­lands elf­tal. Heer­lijk om sa­men te wer­ken met men­sen die de­zelf­de pas­sie heb­ben.”

Wat is het ver­schil tus­sen het trai­nen van jon­gens en meis­jes die op doel staan? „Ik ben sinds kort met de meis­jes aan de gang. Jon­gens zijn fy­siek en mo­to­riek ver­der. Meis­jes zijn heel be­wust in din­gen die ze doen en den­ken. Soms komt het er nog niet he­le­maal uit, in het veld. Ze zien het spel­le­tje heel goed. In­zicht. Maar ze heb­ben moei­te om het te ver­ta­len in het veld. Te veel den­ken. Jon­gens doen ge­woon, zon­der na te den­ken.”

Son­ny Hulst pro­beert meis­jes daar­bij te hel­pen. „Ze eerst be­wust ma­ken en ze dan van­uit het on­be­wus­te la­ten gaan. Ik wist ook niet wat me te wach­ten stond. Ik vind het erg leuk. Ze zijn zo ge­dre­ven. Als ik met ze op de bank zit en vraag wat voor tips je aan je con­cur­rent wilt ge­ven, dan we­ten ze heel goed wat ze moe­ten zeg­gen. Ook waar de zwak­tes lig­gen van hun con­cur­ren­ten. Als ik dat aan een jon­gen vraag, dat ze snap­pen ze echt niet. Die den­ken: huh? Zwak­ke pun­ten van hem? Dat we­ten ze echt niet van el­kaar.”

Vol­gend sei­zoen wil hij TC-3 gaan ha­len en zich­zelf ver­der ont­wik­ke­len. „Ik wil niet al­leen we­ten wat kee­pers doen, maar ook we­ten wat je eer­ste, twee­de en der­de li­nie doet. Ver­der hoop ik er nog een jaar­tje aan te plak­ken bij de KNVB en FC Utrecht.”