Gezamenlijk bericht gemeente, voetbalclubs en GGD nav RIVM onderzoek kunstgras

Onderstaand bericht is een gezamenlijk bericht van de gemeente, voetbalclubs en GGD naar aanleiding van het onderzoek van het RIVM over voetballen op kunstgras:

Conclusie onderzoek RIVM: voetballen op kunstgras is veilig

Sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat is veilig. Het risico voor de gezondheid is praktisch verwaarloosbaar. Dat is de hoofdconclusie van het nieuwe onderzoek dat het RIVM naar aanleiding van de Zembla-uitzending (oktober 2016) heeft uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek zijn op 20 december jl. bekendgemaakt.

In rubbergranulaat zitten weliswaar schadelijke stoffen (zoals PAK’s), maar deze komen slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij . Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’.

Reactie KNVB

De KNVB heeft in reactie op het rapport aangegeven dat hiermee een einde komt aan de onzekerheid of voetballen op kunstgras met rubbergranulaat verantwoord is. Op haar website verklaart de bond: ” De KNVB heeft steeds de richtlijnen en adviezen van het RIVM opgevolgd en blijft dat doen. Het RIVM is het instituut dat namens de overheid, dus namens ons allemaal, de enig aangewezene is voor kwesties op het gebied van milieu en volksgezondheid.”

Clubs en gemeente blij met uitslag onderzoek

In de afgelopen maanden heeft over dit onderwerp regelmatig overleg plaatsgevonden tussen de voetbalclubs SC Muiden, SC Muiderberg, NVC, SDO en BFC en de gemeente Gooise Meren. Op 21 december is de actuele stand van zaken besproken. Clubs en gemeenten zijn blij met de conclusie dat voetballen op kunstgras verantwoord is. Hiermee komt een einde aan een periode van onzekerheid.

Bij het overleg op 21 december was ook de heer Stumpel aanwezig, directeur Publieke Gezondheid van de GGD Gooi en Vechtstreek. Ook hij onderschrijft de conclusies van het RIVM-rapport en hij ziet geen reden voor nadere maatregelen. Voor eventuele vragen kunnen mensen telefonisch contact opnemen met de GGD, tel (035) 692 62 22.

Meer informatie

Heeft u vragen over de resultaten van het onderzoek naar rubbergranulaat op kunstgrasvelden? Het RIVM heeft een publieksinformatielijn geopend: 0800-0480. U kunt ook kijken op de website www.rivm.nl.