Beknopt verslag van de 94e Algemene Ledenvergadering

Afgelopen dinsdag 16 december vond de 94e Algemene Ledenvergadering plaats in ons clubhuis aan de Meerweg. 58 Leden tekenden het aanwezigheidsregister, ongeveer evenveel als bij de vorige Algemene Ledenvergadering. Veel spelers van de seniorenselectie waren aanwezig, een goed teken wat zeer prijs werd gesteld.

Voorafgaand aan zijn openingswoord deed voorzitter Gert Olthof de droeve mededeling dat de zoon van oud-voorzitter en erelid Henk Bunschoten, Gerard, op jonge leeftijd (43) plotseling was overleden. Voorzitter Olthof wenste de familie en vrienden namens alle BFC-ers veel sterkte toe dit vreselijke verlies te dragen. De zaal was geroerd door dit afschuwelijke bericht.

In zijn openingswoord memoreerde de voorzitter vervolgens het plotselinge overlijden van de geliefde Roy Majoor begin dit jaar en de saamhorigheid die wij als vereniging toonden, de ontwikkelingen op het terrein van voetbalzaken waar de ambitie van BFC uit spreekt, de gezonde financiële huishouding van de club en de noodzaak tot de aanleg van een 4e kunstgrasveld met verlichting deze zomer. De voorzitter benadrukte ook het grote belang van onze vrijwilligers. “BFC is wat wij er met zijn allen van maken”, sprak hij, waarop hij afsloot met het bedanken van de sponsors inclusief de Stichting Vrienden van BFC, de Club van 150 en de BFC-supportersvereniging.

Vertrek Ferry Hendrikse en Sebastiaan Brouwer
De aan het einde van dit seizoen vertrekkende Ferry Hendrikse werd voor het doornemen van de notulen van de vorige ledenvergadering door de voorzitter in het zonnetje gezet: “Het succes van onze jeugdopleiding is voor een groot gedeelte op Ferry’s conto te schrijven. Ook werd hij in 2013 na een prachtig seizoen kampioen van de 4e klasse en promoveerde met ons eerste elftal naar de 3e klasse. BFC is Ferry veel dank verschuldigd. Wij wensen hem alles succes toe in de toekomst”! Op deze woorden volgde een groot applaus voor onze vertrekkende hoofdtrainer. “Ook Sebastiaan Brouwer vertrekt bij BFC”, meldde de voorzitter. Sebastiaan wordt vader en kan eveneens terugzien op een mooie periode (van vele jaren) als trainer en mede-hoofd voetbalzaken van BFC. De voorzitter zei dat het succes van de jeugdopleiding ook voor een belangrijk deel aan het werk van Sebastiaan Brouwer te danken is en dankte hem daar, namens BFC, voor. Ook voor Sebastiaan Brouwer klonk een groot, warm applaus.

Jaarverslagen, begroting en kascommissie
De notulen van de 93e Algemene Ledenvergadering alsmede de gepresenteerde jaarverslagen werden alle door de vergadering goedgekeurd, inclusief de begroting van dit seizoen. Het penningmeester werd door de kascommissie, verwoord door de voorzitter van de kascommissie Melchert Leguijt, decharge verleend. Gerard de Bruin werd gekozen tot reservelid van de kascommissie.

Voorstellen inzake de hoogte van de contributie
De prijsinflatie is momenteel erg laag en omdat alle leden de laatste jaren te maken hebben met de gevolgen van de macro-economische situatie stelde penningmeester Jeroen Hilbrands voor de contributie voor seizoen 2015-2016 niet te verhogen en eenmalig geen automatische correctie voor de prijsinflatie toe te passen. Wel stelde hij voor de contributie voor de recreatievoetballers op de zondagochtend iets te verlagen om deze meer in lijn te brengen met de contributie voor 7×7-competitie. Volgens het voorstel gaat de contributie van de recreatievoetballers van €150 naar €125 en de contributie van hen die ook deelnemen aan de 7×7-competitie naar een gecombineerd tarief van € 175, dit is nu €195. Beide voorstellen werden aangenomen.

Een voorstel uit de zaal tot het verhogen van het afkoopbedrag van de vrijwilligersdienst van €50 naar €60 redde het niet. Het afkoopbedrag van €50 blijft dus ongewijzigd.

Voorstel inzake het vrijwilligersbeleid
Spelers vanaf de B-junioren dienen per seizoen één vrijwilligersdienst van 4 uur te draaien. Ouders van jeugdleden tot en met de C-junioren dienen per seizoen één vrijwilligersdienst te draaien, ongeacht het aantal kinderen. Het bestuur stelde voor de toevoeging “ongeacht het aantal kinderen” te laten vervallen en ouders met meerdere kinderen tot en met de C-leeftijd dus één dienst per kind te laten draaien. Door deze maatregel komt meer , noodzakelijke, vrijwilligerscapaciteit beschikbaar voor de vereniging. Het voorstel werd niet aangenomen.

Vertrek bestuurslid Jeroen Hilbrands
Twee bestuursleden namen afscheid van het BFC-bestuur: Jeroen Hilbrands en Henk Ruitenbeek. De voorzitter benadrukte de belangrijke rol die penningmeester Hilbrands de afgelopen 2 jaar die hij in functie was, met veel inzet vervulde: “Hij bewaakte en versterkte onze financiele positie. We kregen weer wat vet op de botten, zoals dat heet, en verder nam Jeroen veel initiatieven tot het maken van beleid en de vastlegging daarvan. Iets waar wij als vereniging nog jaren plezier van zullen hebben.
Jeroen onderhandelde ook de financiering van onze nieuwe kantine op uitstekende wijze uit en nam ook plaats in de projectgroep vanuit het bestuur die de plannen voor een 4e kunstgrasveld behandelt”. “Gelukkig raken we Jeroen niet kwijt voor de vereniging”, zo zei de voorzitter. Het bestuur heeft hem voorgedragen als nieuwe penningmeester van de Stichting BFC ter vervanging van de vertrekkende Eric Franssen. Voorzitter Olthof vervolgde “Jeroen nogmaals dank! Persoonlijk kan ik zeggen dat de vele contactmomenten die wij hadden binnen het dagelijks bestuur altijd prettig, to the point en constructief waren. Vaak belden wij elkaar meerdere keren per week. Ik heb je zeer weten te waarderen de afgelopen jaren. Dank daarvoor”! Het door de voorzitter gevraagde applaus voor de vertrekkende penningmeester werd door de zaal gul gegeven.

Vertrekkende Henk Ruitenbeek benoemd tot Lid van Verdienste
Na negen jaar als bestuurslid van BFC actief te zijn geweest, nam ook secretaris en vicevoorzitter Henk Ruitenbeek afscheid. Voorzitter Gert Olthof: “De laatste paar jaren was Henk secretaris en bestuurslid senioren. De jaren daarvoor was Henk onze jeugdvoorzitter. In die functie was hij medeverantwoordelijk voor de succesvolle groei van onze jeugdafdeling”. Olthof vervolgde: “ Henk is in al die jaren een constante factor geweest in het BFC-bestuur en sinds 2005 met afstand het langstzittende bestuurslid. Henk Ruitenbeek kent iedereen op de club en iedereen, behalve misschien onze jongste leden en hun ouders, kent Henk. Henk kende het klappen van een bestuurlijke zweep en ik geloof niet hem ooit chagrijnig te hebben gezien. Hij straalde altijd veel plezier uit in zijn werk voor BFC en is een erg prettig iemand in de omgang, een fijne collega kortom”. De voorzitter benadrukte nog eens veel steun van Henk Ruitenbeek te hebben gehad in het formeren van het nieuwe, 8 man sterke BFC bestuur eind 2012, bedankte hem voor zijn trouwe bestuursdienst bij de club en stelde de zaal voor in te stemmen met de benoeming van Henk Ruitenbeek tot Lid van Verdienste van onze vereniging. Met de voordracht werd unaniem, onder applaus, ingestemd. Henk Ruitenbeek zei zijn bestuurswerk voor BFC altijd met veel plezier te hebben verricht. De jaren waarin hij samen met oud-bestuurslid Henri van der Aat en Ferry Hendrikse de jeugdafdeling vorm gaf, bestempelde hij als het hoogtepunt in zijn bestuurscarrière bij BFC.

Nieuwe bestuursleden
Als nieuwe bestuursleden werden gekozen Martijn Fransen (penningmeester) en Jeroen Fokker (2e secretaris en velden en gebouwen, beide functies samen met Rob Hollander die plaatsneemt in het dagelijks bestuur als 1e secretaris en vicevoorzitter). Pauline Beijen gaat samen met huidig jeugdvoorzitter Han Westerink het voorzitterschap van de jeugdcommissie op zich nemen.

Jaap Hilverda Erelid
Tot slot werd ons aller Jaap Hilverda (84) door de vergadering benoemd tot erelid van BFC. Een artikel over deze feestelijke benoeming vindt u elders op deze website, klik hier.