Aanmeldingsformulier BFC

Gegevens ten behoeve van aanmelding:

Aanmelding voor de volgende categorie:

Overige informatie:

BFC vraagt hulp:

Door ondertekening van dit formulier verklaren spelers, dan wel ouders van spelers jonger dan 16 jaar, op de hoogte te zijn van het vrijwilligersbeleid, waarin is opgenomen dat ieder lid 6 uur vrijwilligerswerkzaamheden per seizoen verricht. Zie deze link.
In verband met de vele activiteiten in en om de vereniging willen wij graag op de hoogte gesteld worden van aanwezige deskundigheid bij de leden en/of ouders/verzorgers van onze jeugdleden.

De ondertekenaar verklaart:

  1. Akkoord te gaan met de lidmaatschapsvoorwaarden en de BFC Gedragsregels.
  2. Bekend te zijn dat na toelating tot lid, de gegevens vermeld op dit formulier worden opgenomen in de ledenadministratie van BFC ten behoeve van verenigingsactiviteiten.
  3. Bekend te zijn dat na toelating tot lid, de gegevens vermeld op dit formulier worden doorgegeven aan de KNVB wegens registratie tot KNVB lid en dat de KNVB bevoegd is deze gegevens aan te wenden voor KNVB sponsor- en onderzoeksactiviteiten, tenzij het lid schriftelijk aan de KNVB aangeeft daarmee niet in te stemmen.
  4. Hierbij toestemming te geven aan BFC voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal. Het beeldmateriaal wordt gebruikt voor de website, drukwerk, BFCTV en social media kanalen die vallen onder de verantwoordelijkheid van BFC.
Naar waarheid ingevuld:

Wie ondertekent het inschrijfformulier?

  1. Alleen personen vanaf 18 jaar.
  2. Voor leden die jonger zijn dan 18 jaar ondertekent de ouder of wettelijk vertegenwoordiger.

Gegevens machtiging automatische incasso:

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan BFC om bedragen af te schrijven i.v.m. contributie, inschrijfgeld en het kledingfonds, evenals de inning van door de KNVB opgelegde boetes i.v.m. gele en rode kaarten (altijd ten laste van de rekening van de ondertekenaar).

Wie ondertekent de machtiging?

  1. De eigenaar van het bankrekeningnummer van de betaler.
  2. Alleen personen vanaf 18 jaar. Voor leden die jonger zijn dan 18 jaar ondertekent de ouder of wettelijk vertegenwoordiger.

Alleen een volledig aanmeldingsformulier kan in behandeling worden genomen.